conform statuten IDGP, laatstelijk gewijzigd door de Broederschapsvergadering op 10 april 2010

De IDGP stelt zich ten doel:

 • het behartigen van de gezamenlijke belangen van de gemeenten op het gebied van het werkgeverschap;
 • het eventueel afsluiten van arbeidsovereenkomsten met predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden die beroepen worden in doopsgezinde gemeenten;
 • dienstverlening aan de gemeenten en predikanten met betrekking tot rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
 • het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin van het woord met het vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn;
 • dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden, beroepen door aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit verbonden instellingen;
 • dienstverlening overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit artikel voor ander personeel in dienst van doopsgezinde gemeenten.

De instelling tracht haar doel te bereiken door:

 • het zorgdragen voor een rechtspositieregeling voor doopsgezind personeel en het periodiek aanpassen daarvan;
 • het voeren van periodiek en gestructureerd overleg tussen afvaardigingen van doopsgezinde gemeenten en beroepen predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden;
 • de begeleiding van doopsgezinde gemeenten bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met personeel;
 • het laten uitvoeren van taken behorend bij goed werkgeverschap, waaronder het voeren van een adequate administratie;
 • het adviseren en informeren van doopsgezinde gemeenten over de uitvoering van de op die gemeenten rustende verplichtingen in hun hoedanigheid van (feitelijk) werkgever, of anderszins;
 • advisering, bemiddeling en beslechting van conflicten tussen doopsgezinde gemeenten en beroepen predikanten/voorgangers/pastoraal werkenden.